REGULAMIN PRZEWOZÓW NA LINIACH REGULARNYCH

Niniejszy regulamin obowiązuje w EUROMATPOL Sp. z o.o. z siedzibą ul. Pogodna 10 C, Budzisław Kościelny. Niniejszy Regulamin Przewozów określa warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób i bagażu w ramach świadczonych przez przewoźnika usług przewozów regularnych, tj. publicznego przewozu osób i ich bagażu w określonych odstępach czasu i określonymi trasami, na zasadach określonych w ustawie z dnia 06 września 2001 r. O transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 nr 125 poz. 874) i w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 nr 50 poz. 601 ze zm.).

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Umowę przewozu zawiera się poprzez nabycie biletu na przejazd (dalej: bilet).
 2. Na bilecie określona jest: nazwa przewoźnika, relacja lub strefa przejazdu, wysokość należności za przejazd, zakres uprawnień pasażera do ulgowego przejazdu oraz ewentualnie inne dane potrzebne do ustalenia zakresu uprawnień pasażera, w tym dane osobowe pasażera, jeśli jest to niezbędne dla przewoźnika w regularnym przewozie osób.
 3. Bilety jednorazowe nabywa się bezpośrednio u kierowcy autobusu obsługującego daną linię komunikacyjną.
 4. Prawo zajęcia miejsca w autobusie przysługuje w pierwszej kolejności pasażerowi z ważnym biletem miesięcznym lub innym biletem okresowym, następnie z ważnym biletem jednorazowym zakupionym u kierowcy.
 5. Przewóz pasażerów na podstawie biletów jednorazowych odbywa się w oparciu o bilet ważny na określony dzień, godzinę i trasę przejazdu lub biletów miesięcznych czy też okresowych zakupionych w punkcie sprzedaży biletów.
 6. Kartę będącą integralną częścią biletu okresowego zakupionego w punkcie sprzedaży biletów należy przy wejściu do autobusu przyłożyć do czytnika EM – Kart.
 7. Integralną częścią biletu miesięcznego jest wydana przez Przewoźnika EM – Karta.
 8. Bilet miesięczny w wersji papierowej – bez EM- Karty nie upoważnia do przejazdu.
 9. Przedłużenie biletów miesięcznych przez serwis e-podroznik.pl jest możliwe tylko do ostatniego dnia poprzedniego miesiąca (np. na czerwiec tylko do 31 maja). Bilety zakupione w danym miesiącu użytkowania nie będą honorowe.
 10. Podczas zakupu biletu jednorazowego ulgowego pasażer ma obowiązek okazać kierowcy dokument uprawniający do ulg (na mocy obowiązujących przepisów).
 11. Bilet jednorazowy upoważnia do przejazdu na odcinku trasy podanym na bilecie.
 12. W komunikacji zwykłej dziecko do lat 4, towarzyszące osobie posiadającej bilet, na podstawie biletu jednorazowego korzysta z 100% ulgi, jeżeli nie korzysta z oddzielnego miejsca do siedzenia.
 13. Wsiadanie i wysiadanie z autobusu jest dozwolone wyłącznie po całkowitym zatrzymaniu się pojazdu i w miejscach określonych w rozkładzie jazdy (przystanki komunikacji zbiorowej) albo, w sytuacjach szczególnych, w miejscach wskazanych przez obsługę autobusu.
 14. Reklamacje i uwagi związane z zakupem biletów należy kierować na piśmie bezpośrednio do przewoźnika
 15. Przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona w razie stwierdzenia obecności w autobusie pasażera bez ważnego biletu na przejazd lub na przewóz bagażu, ma prawo w stosunku do tej osoby: w razie odmowy zapłacenia należności; żądać okazania dokumentu umożliwiającego ustalenie tożsamości;       w razie odmowy zapłacenia należności i niemożności ustalenia tożsamości; zwrócić się do funkcjonariusza Policji lub innych organów porządkowych, o ustalenie tożsamości; w razie uzasadnionego podejrzenia, że bilet lub dokument uprawniający do przejazdu ulgowego jest podrobiony lub przerobiony lub należy do innej osoby niż posługujący się nim pasażer, zatrzymać bilet lub dokument za pokwitowaniem i przesłać go organom ścigania, powiadamiając, w dwóch pierwszych przypadkach, o tym fakcie wystawcę dokumentu.
II. ZASADY KORZYSTANIA Z BILETÓW
 1. Niezwłocznie po nabyciu biletu pasażer powinien sprawdzić prawidłowość jego wystawienia. Po odejściu od kasy rejestrującej reklamacje nie będą uwzględniane.
 2. Po zajęciu miejsca w autobusie zabronione jest przekazywanie biletu innym pasażerom.
 3. W miejsce biletów na okaziciela skradzionych lub zagubionych nie wystawia się duplikatów.
 4. Bilet zniszczony, uszkodzony lub poprawiany jest nieważny.
 5. Bilety miesięczne (imienne) wydaje się na okres miesiąca kalendarzowego (wszystkie dni miesiąca kalendarzowego), na określone linie, kursy i relacje. Bilet miesięczny jest ważny z dokumentem tożsamości, a w przypadku biletów miesięcznych ulgowych, dodatkowo z dokumentem poświadczającym ustawowe uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów.
 6. Do przejazdu za podstawie biletu miesięcznego nie uprawnia sam wydruk z kasy biletów miesięcznych lub potwierdzenie zakupu biletu internetowo. Pasażer korzystający z biletu miesięcznego ma prawo wsiąść do autobusu tylko pod zarejestrowaniu na kasie fiskalnej em-karty danego pasażera.
 7. Ceny biletów są cenami umownymi i wynikają z aktualnie obowiązujących taryf przewoźnika. Cenniki są dostępne w punkcie sprzedaży biletów oraz w autobusie.
 8. Opłatę za przewóz ustala się za rzeczywistą odległość przewozu, w zależności od uprawnień podróżnych do korzystania z ulg ustawowych,
 9. Rzeczywista odległość przewozu jest odległością miedzy punktami zatrzymania się autobusu, na których mogą wsiadać i wysiadać pasażerowie (przystanki).
 10. W przypadku stwierdzenia przez obsługę autobusu lub upoważnione osoby:
  1. braku odpowiedniego dokumentu przewozu lub braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgowego przejazdu,
  2. niezapłacenia należności za zabrane ze sobą do środka przewozu rzeczy lub zwierzęta albo naruszenia przepisów o ich przewozie,
  3. pasażer zobowiązany jest do uiszczenia opłaty dodatkowej albo kosztów wystawienia wezwania do zapłaty.
 1. W razie stwierdzenia braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienia do ulgowego przejazdu, wystawiane jest wezwanie do zapłaty ze wskazaniem terminu zapłaty.
 2. Opłata dodatkowa po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej odpowiadającej kosztom poniesionym przez przewoźnika podlega zwrotowi, a w przypadku wezwania do zapłaty podlega umorzeniu wówczas, gdy pasażer, nie później niż 7 dni od dnia przewozu, przedstawi dokumenty uprawniające do ulgowego przejazdu lub ważny dokument przewozu, którego pasażer nie miał podczas przejazdu.
 3. W przypadku natychmiastowego uiszczenia opłaty dodatkowej lub opłacenia jej w terminie nie później niż 7 dni od dnia wystawienia, wysokość opłaty dodatkowej obniża się o 30 %.
III. PRZEWÓZ BAGAŻU
 1. Pasażer ma prawo przewozić bagaż podręczny tj. bagaż trzymany przez pasażera na kolanach lub bagaż, którego rozmiary pozwalają na umieszczenie pod fotelem zajmowanym przez podróżnego.
 2. Rzeczy zabierane przez podróżnych do autobusu nie mogą zagrażać bezpieczeństwu i porządkowi podczas jazdy lub stwarzać zagrożenie wyrządzenia szkody innym pasażerom lub przewoźnikowi, przeszkadzać podróżnym i narażać ich na niewygody.
 3. Bagażu nie można umieszczać na miejscach przeznaczonych do siedzenia.
 4. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy przewozu bagażu o dużych rozmiarach (wózki dziecinne, rowery, narty, itp.), jeżeli kierowca stwierdzi, że bagaż ten nie mieści się w luku bagażowym lub zagraża bezpieczeństwu przewożonych pasażerów i ich bagaży.
 5. Zabroniony jest przewóz rzeczy niebezpiecznych mogących wyrządzić szkodę osobom lub mieniu bądź rzeczy, których przewóz jest prawnie zabroniony.
 6. Zabroniony jest przewóz zwierząt.
 7. Wyłącznie jako bagaż podręczny powinny być przewożone rzeczy szczególnie cenne (np. gotówka, papiery wartościowe, biżuteria, elektronika, sprzęt komputerowy) oraz rzeczy posiadające wartość naukową lub zabytkową.
 8. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za bagaż podręczny pasażera.
 9. Przedmioty pozostawione w autobusie po zakończeniu podróży nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością przewoźnika.
IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEWOŹNIKA
 1. Przewoźnik odpowiada za przewóz pasażerów do ich miejsca przeznaczenia wskazanego na bilecie.
 2. Jeżeli z powodu okoliczności, za które przewoźnik odpowiada nie jest możliwe wykonanie przewozu, przewoźnik zapewnia w miarę możliwości przewóz zastępczy przy użyciu własnych środków transportowych.
 3. Przewoźnik nie odpowiada za szkodę, jaką poniósł podróżny wskutek opóźnienia przewozu lub odwołania regularnego kursu.
 4. Do obowiązków kierowcy autobusu należy min.:
  • zatrzymywanie autobusu na przystankach przewidzianych rozkładem jazdy,
  • prawidłowe wydawanie pasażerom biletów na przejazd(obowiązek kierowcy wydania od kwoty 20zł,
  • ustne zawiadomienie czekających podróżnych na przystankach o niemożności ich zabrania do przewozu, jeżeli w autobusie brak miejsc
V. ZASADY PORZĄDKOWE
 1. Podróżny jest obowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w transporcie oraz określonych Regulaminem.
 2. Zabrania się picia alkoholu w autobusach oraz przebywania w autobusie osób, znajdujących się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
 3. Zabrania się palenia tytoniu w autobusach.
 4. W autobusie nie wolno przewozić:
  • zwierząt
  • przedmiotów mogących wyrządzić szkodę podróżnym lub mieniu przewoźnika i utrudniających innym pasażerom odbywanie podróży;
  • rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów administracyjnych, celnych, sanitarno-porządkowych, w tym: materiałów cuchnących, zapalnych łatwopalnych, wybuchowych, żrących, trujących, radioaktywnych i innych niebezpiecznych;
  • broni palnej (zakaz nie dotyczy osób, które są uprawnione do jej noszenia za względu na pełnione funkcje);
 5. Wszelkiego rodzaju urządzenia audio-video, emitujące obrazy i dźwięki mogą być używane przez pasażera w czasie przewozu pod warunkiem, że nie jest to uciążliwe dla innych pasażerów.
 6. Zabrania się wyrzucania z autobusów jakichkolwiek przedmiotów.
 7. Osoby zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi mogą być nie wpuszczone do pojazdu lub mogą być z niego usunięte. Do osób takich należy zaliczyć w szczególności:
  • osoby nietrzeźwe, zachowujące się agresywnie wobec współpasażerów i obsługi pojazdu,
  • osoby, które z innych powodów są niebezpieczne lub uciążliwe dla współpasażerów.
 8. W przypadku odmowy opuszczenia autobusu, obsługa autobusu ma prawo zwrócić się o interwencję organów Policji lub innych uprawnionych służb.
 9. Pasażer odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone przewoźnikowi lub innym podróżnym na zasadach określonych w przepisach prawa.
 10. Podróżny, który mimo braku uprawnień zajmuje miejsce oznaczone symbolem „dla inwalidy” albo „dla kobiety w ciąży lub z dzieckiem na ręku”, zobowiązany jest zwolnić to miejsc w przypadku zgłoszenia się osoby uprawnionej.
VI. ULGI
 1. Przewoźnik honoruje uprawnienia wynikające z przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (t.j. DzU. Z 2002 r., Nr 175, poz. 1440 ze zm.) oraz w innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Poza uprawnieniami do ulgowych przejazdów, wynikającymi z przepisów, o których mowa w pkt 2 powyżej, Przewoźnik ma prawo do wprowadzenia ulg handlowych obowiązujących w stosunku do określonych grup pasażerów lub na określonych kursach. Informacja o ulgach handlowych jest podawana do wiadomości podróżnych w ten sam sposób, co informacja o obowiązujących cennikach.
VII. SKARGI I WNIOSKI

Skargi i wnioski dotyczące działalności przewoźnika można składać:

 • Kontakt: 695-533-351
 • za pośrednictwem poczty na adres: ul. Pogodna 10C, 62-541 Budzisław Kościelny
 • pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@euromatpol.com
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin wchodzi w życie z dniem uruchomienia danej linii regularnej.